Přinášíme souhrn dění kolem sídliště Ďáblice za posledního půl roku…

Na posledním zastupitelstvu Prahy 8, zastupitelé schválili připomínky městské části Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy.

Městská část Praha 8 podala k návrhu Metropolitního plánu do veřejného projednání v letošním roce celkem 539 zásadních připomínek a připomínek, z toho 146 připomínek systémových a 393 připomínek konkrétních.

Připomínky městské části Praha 8 jsou koncipovány do dvanácti kapitol podle tématu, kterému se věnují, a to následujícím způsobem: Jistota, předvídatelnost a spoluzodpovědnost (12 připomínek), Srozumitelnost (13 připomínek), Koncepce a přezkoumatelnost (27 připomínek), Vybavenost (19 připomínek), Mobilita (21 připomínek), Technická a zelená infrastruktura (17 připomínek), Architektonické a urbanistické hodnoty (15 připomínek), Použitelnost pro rozhodování (7 připomínek), Aktuálnost (4 připomínky), Vlivy na udržitelný rozvoj území Prahy (9 připomínek), Efektivita procesu (2 připomínky). Tyto obecné či systémové připomínky jsou doplněny o dvanáctou kapitolu Konkrétní připomínky k lokalitám (393 připomínek).

„Na zpracování připomínek nám bohužel dalo hlavní město jen 30 dní a naše žádost o prodloužení termínu byla zamítnuta. Nezbylo, nežli si vyhrnout rukávy a s týmem územního rozvoje předvést heroický výkon. Všem za to děkuji. Výsledkem je rozsáhlý materiál s více než pěti sty připomínkami. Od zahloubeni Holešoviček, ochranou sídliště Ďáblice proti plánovanému stavebnímu zahušťování, ale například i vznik sportovních center, nízkoprahových klubů a občanské vybavenosti z tzv. výměníků, aby se z parkovišť nestaly parcely,“ říká předkladatel usnesení místostarosta Jiří Vítek (Patrioti).

„Respektuji odlišný názor na výstavbu okruhu, který my chceme v okolí Draháně v tunelové variantě, stejně tak chceme, aby na nových mostech mohly jezdit nejen tramvaje a kola, ale i auta, vždyť stačí myslet, že tu máme i složky záchranného systému. Škoda, že z opozice tento návrh jako celek nikdo nepodpořil, přestože jsme měli rozpor pouze v deseti bodech z celkových 539. Ono je asi jednodušší vše odmítat. Všechny připomínky brzy zveřejníme,“ dodává předseda komise pro územní rozvoj a památkovou péči Radomír Nepil (ANO).

Jedním z míst, vnímaných ze strany městské části jako zásadní nedostatek současného návrhu Metropolitního plánu, je téma veřejné vybavenosti, dopravní infrastruktury a zeleně. 

Městská část vnímá za potřebné, aby veřejná vybavenost byla navržena v rozsahu odpovídající navrhovanému rozvoji lokalit a zajistila kvalitní život jejich obyvatel. Jako příklad můžeme uvést lokalitu Rohanského nábřeží, kde je plánovaná výstavba základní školy, na kterou městská část uspořádala architektonickou soutěž. Metropolitní plán v současném návrhu nevymezuje v lokalitě Rohanské nábřeží plochy občanské vybavenosti, a tudíž negarantuje umístění nové základní školy a mateřských škol v tomto území. Umístění školy je přitom v tomto rozvojovém území naprosto klíčové.

Snahou městské části je ochránit zeleň v místech, kde Metropolitní plán dostatečně negarantuje její nezastavitelnost. To se dotýká např. oblasti Bílé skály, Okrouhlíku a lokality Pod Korábem.

Z hlediska dopravní infrastruktury se městská část Praha 8 věnovala mimo jiné připomínkám k vedení severní části Pražského okruhu po povrchu, kde městská část požaduje umožnit variantu tunelového řešení, stejně tak požaduje garantovat možnost zahloubení Severojižní magistrály v úseku ulice V Holešovičkách.

Připomínkování Metropolitního plánu proběhlo už v roce 2018. Bohužel připomínky MČ Praha 8 do společného projednání před čtyřmi roky nebyly zapracovány v plném rozsahu, systémové připomínky byly zapracovány minimálně a konkrétní připomínky pouze částečně. 

Městská část Praha 8 se dlouhodobě věnovala přípravě dokumentu Plánu rozvoje – koncepčního dokumentu strategického rozvoje území MČ Praha 8, který je součástí letošních připomínek a městská část jej požaduje v návrhu Metropolitního plánu zohlednit.

ĎÁBLICE JAKO PEKELNÉ MÍSTO PRO NÁMĚSTKA HLAVÁČKA

Spolek Krásné Kobylisy pořádal setkání obyvatel sídliště Ďáblice pod názvem „Beseda o budoucnosti sídliště Ďáblice“, kde byl představen návrh územní studie a metropolitního plánu ze strany spolku, který zpracoval architekt Petr Klápště – autor Vize sídliště Ďáblice a který byl tento večer porovnán s návrhem hlavního města, který v Ďáblicích reprezentoval náměstek Hlaváček (STAN).

KDO TEDY OPRAVDU BUDE BYDLET V MĚSTSKÉM PROJEKTU V ĎÁBLICÍCH ?

Stále není jasné, nejen jak bude projekt vypadat, ale i kdo v něm bude nakonec bydlet…

ZASTUPITELSTVO PRAHY 8 SCHVÁLILO NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU, KTERÉ MÁ OCHRÁNIT SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

V situaci, kdy se uspokojivé dokončení územní studie na straně hlavního města neustále oddaluje vznikla z iniciativy spolku Krásné Kobylisy „Vize sídliště“

Autor: Precti.TO, Praha 8, 8.7.2022

Zdroj:

https://www.praha8.cz/Zastupitele-schvalili-pripominky-mestske-casti-Praha-8-k-navrhu-Metropolitniho-planu-Prahy.html