Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal veřejnou zakázku na dodavatele kontrolních a supervizních služeb, který bude dohlížet na výkon činností technického dozoru investora (TDI) během výstavby metra D, konkrétně aktuálně realizovaného úseku Pankrác – Olbrachtova i navazujících Olbrachtova – Nové Dvory a Nové Dvory – Libuš…

Ve Věstníku veřejných zakázek by měl být tendr uveřejněn nejpozději zítra 22. července 2022. DPP předpokládá vysoutěžení dodavatele supervize pro metro D v průběhu letošního září.

Vysoutěžený dodavatel bude mít za úkol dohlížet na plnění povinností technického dozoru investora (TDI), monitorovat a kontrolovat plnění finančního a časového postupu výstavby, včetně kontroly plnění předložených harmonogramů, jejich souladu s obchodními podmínkami a kontroly úp09lnosti měřících protokolů. Bude dále ověřovat a kontrolovat správnost fakturačních podkladů, soupisů provedených prací, úplnost dokumentace změn během výstavby včetně změnových rozpočtů a bude k nim vypracovávat změnové listy. V neposlední řadě bude provádět kontrolu uznatelnosti nákladů a oprávněnosti změn v průběhu výstavby, kontrolovat soulad soupisu stavebních prací dle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel supervizních služeb bude v neposlední řadě provádět kontrolu souladu realizovaných částí díla vůči stavebnímu povolení včetně projednání s orgány státní správy. Jeho důležitá a nezastupitelná role bude v realizaci kontroly a projednávání všech ekonomicko-analytických podkladů v rámci čerpání dotačních a úvěrových finančních prostředků. Dodavatel supervize se bude účastnit také pravidelných kontrolních dnů stavby a pro DPP vypracovávat průběžné měsíční a závěrečné zprávy.

„Stavba metra D je nejen aktuálně ale i historicky jednou z největších investic DPP a hl. m. Prahy. Je to rozsáhlá stavba, na které se paralelně bude stavět několik úseků na více než desítce stavenišť. Na stavbu metra D bude hl. m. Praha čerpat schválenou půjčku od Evropské investiční banky. DPP se bude rovněž ucházet o poskytnutí finančních prostředků na výstavbu metra D z dotačních titulů vypisovaných na úrovni EU. Potřebujeme mít stoprocentní jistotu, že vše na stavbě probíhá v souladu se stavebním povolením, s harmonogramem a zejména v souladu se zákony, veškeré změny či úpravy jsou oprávněné a uznatelné. Jakýkoliv nesoulad či pochybení v této oblasti by pro DPP či hl. m. Prahu znamenalo hrozbu vysokých sankcí, které si nemůžeme dovolit ani finančně, ani reputačně. Proto hledáme dodavatele kontrolních a supervizních služeb pro stavbu metra D,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. 

Dodavatelé, kteří doloží základní a profesní způsobilost, jakož i technickou kvalifikaci, mohou podávat své nabídky pouze elektronicky prostřednictvím Tender areny do 29. srpna 2022. DPP vyhodnotí obdržené nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, přičemž DPP klade při výběru dodavatele důraz na zkušenosti a kvalitu realizačního týmu. Nabídková cena bude mít při hodnocení váhu 60 % a zkušenosti vybraných členů realizačního týmu dodavatele pak váhu 40 %. V hodnocení nabídek budou zohledněny především zkušenosti dodavatele při výkonu supervizní činnosti a technického dozoru při realizaci kolejových staveb. DPP předpokládá vysoutěžení dodavatele supervizních služeb pro metro D a uzavření smlouvy s ním v průběhu letošního září.

„S dodavatelem supervizních služeb uzavřeme příkazní smlouvu, která nám navíc umožní uplatnit opci na poskytování služeb technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovědného geodeta investora pro stavbu metra D, pokud by z jakéhokoli důvodu došlo k ukončení poskytování těchto služeb stávajícím dodavatelem. Tímto způsobem budeme mít zajištěno kontinuální pokračování všech technických dozorových činnosti při výstavbě metra D po nezbytně nutnou dobu, než bychom vysoutěžili nového dodavatele. Kromě hlavních činností dodavatele supervizních služeb je to navíc pojistka, aby nedošlo ve výstavbě metra D k žádnému prodlení,“ uzavřel Petr Witowski.

Autor: Redakce Precti.TO, DPP, Praha, 28.7.2022