Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal prestižní ocenění CZECH MADE, které uděluje Česká společnost pro jakost na základě komplexního hodnocení kvality českých výrobků a služeb především prostřednictvím místních šetření a zjišťování míry spokojenosti zákazníků…

DPP uspěl ve všech zkoumaných oblastech s celkovým skóre 87,78 %, jako první společnost v oblasti přepravy osob. Ocenění CZECH MADE může DPP využívat po následující dva roky. CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v ČR a je součástí Národního programu Česká kvalita garantovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Značku CZECH MADE může získat produkt skutečně vyrobený v České republice společností se sídlem v ČR, nebo služba poskytovaná firmou registrovanou v ČR, která je ochotna podstoupit komplexní hodnocení kvality a uspěje v něm na minimálně 80 %. Hodnocení probíhá ve třech navazujících krocích. První je sebehodnotící zpráva společnosti s pevně danými položkami, jako jsou např. normy, které musí splňovat nebo atesty a certifikace, které již získala. Druhým krokem je hodnocení spokojenosti zákazníků se službami poskytovanými společností, které hodnotitelé provádí formou šetření mezi jejími klienty. Závěrečnou a velmi významnou částí hodnocení jsou pak místní šetření odborníků na danou oblast. V případě DPP probíhala ve vybraných provozech metra, tramvají a autobusů. Hodnotitelé se zaměřili na celkem dvanáct oblastí, např. na strategii a plánování, vedení firmy, řízení pracovníků, tj. lidské zdroje, systémy řízení kvality a procesy, spokojenost zákazníka, spokojenost zaměstnanců, odpovědnost vůči společnosti včetně vlivu na životní prostředí, nabídka služeb a v neposlední řadě výsledky podnikání. DPP v celkovém hodnocení uspěl na 87,78 %, přičemž mezi jeho silné stránky patří dostupnost spojů veřejné dopravy, dlouholeté firemní know-how, řízení provozu, technické vybavení, vysoká profesionalita zaměstnanců, silná orientace na kvalitu poskytovaných služeb a propracovaný systém managementu kvality. Díky výbornému výsledku se tak DPP stal právoplatným a zároveň největším držitelem značky kvality CZECH MADE. 

Značka CZECH MADE je společnostem, které uspěly v podrobném hodnocení, propůjčována pouze na omezenou dobu. DPP může značku CZECH MADE používat po následující dva roky ve spojení „provozování pravidelné veřejné hromadné přepravy osob autobusy, metrem, tramvajemi, trolejbusy a lanovou dráhou“, přičemž během tohoto období hodnotitelé provedou kontrolu plnění všech hodnocených kritérií. Po dvou letech může hodnocená společnost požádat o prodloužení propůjčení značky na další dvouleté období, musí ale opět úspěšně projít celým hodnotícím procesem.

„Velmi si vážím toho, že jsme uspěli v hodnocení CZECH MADE a jako první dopravce získali tuto značku. Není to ten typ ocenění, které si lze koupit, ale za jejím získáním je splnění celé řady náročných kritérií. Nejsme sběratelé ocenění, naším cílem je spokojený cestující. Snažíme se naplňovat naši strategii a dělat veřejnou dopravu v Praze co nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejspolehlivější. Potvrzují to na jedné straně výsledky hodnocení Standardů kvality Pražské integrované dopravy, které jako jediný dopravce dlouhodobě všechny plníme, na straně druhé aktuální ocenění CZECH MADE. Výsledkem je, že pražská MHD patří mezi špičku v Evropě i ve světě. Získání značky CZECH MADE vnímám především jako ocenění našich zaměstnanců. Kromě toho jako zpětnou vazbu od cestujících a příležitost pro další zlepšování,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Zdroj: DPP

„Těší mě, že se Dopravní podnik hl. m. Prahy stal novým držitelem značky CZECH MADE. Byla to i pro nás výzva, protože se jednalo o nejrozsáhlejší hodnocení kvality, které jsme zatím realizovali včetně několikadenního hodnocení na místě přímo v provozech DPP. Poskytovatel městské hromadné dopravy v Praze v něm uspěl na jedničku a ve všech kritériích splnil podmínky udělení značky CZECH MADE. Při hodnocení bylo patrné, že systém podniku je výborně nastaven, připraven na náročná hodnocení a že zaměstnanci jsou svou sounáležitostí součástí jednoho dobře fungujícího týmu. Zejména u silných stránek definovali hodnotitelé celou řadu, a i přes velikou rozmanitost služeb, které pražský dopravní podnik nabízí, se jedná o výborný příklad systémové kvality skrze celou společnost. Udělením značky CZECH MADE dopravní podnik korunuje fakt, že rozsahem a kvalitou služeb pro veřejnost patří mezi přední dopravní podniky nejen v České republice,“ uvedl Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, která je správcem značky CZECH MADE.

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Prestižní značku uděluje Česká společnost pro jakost českým výrobkům napříč obory a zároveň službám poskytovaných českými společnostmi. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům a zákazníkům orientaci v dostupných kvalitních výrobcích a službách na českém trhu. Je jednoduchým návodem pro spotřebitele, jak vybrat kvalitní český výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých organizací, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů a kteří poskytují zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. V roce 2002 byla značka CZECH MADE přijata jako jedna z prvních do spotřebitelského programu Česká kvalita – Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb zaštítěný Ministerstvem průmyslu a obchodu, čímž byla potvrzena její nezávislost a důvěryhodnost. 

Kdo a jak může získat značku Czech Made?

  • České výrobky nebo služby, které úspěšně absolvují vícekriteriální hodnocení kvality zaměřené na šetření všech zainteresovaných stran.
  • Výrobce resp. poskytovatel služby je registrovaný v ČR a zároveň má vytvořeny předpoklady pro stabilitu vlastností rozhodných pro udělení této značky. 
  • Kvalita každého výrobku nebo služby je vždy podrobena hodnocení odborníků na danou oblast, šetření spokojenosti zákazníků a odběratelů a zároveň ověření kvality na místě v podobě místního šetření přímo v podniku nebo provozovně.

Více informací o značce CZECH MADE je k dispozici na webu czechmade.cz.

Autor: Redakce Precti.TO, DPP, Praha, 27.4.2022