Na veřejně prospěšných aktivitách, které zlepšují život Pražanům, pracuje už dva roky Pražský inovační institut (Pii)…

Vznikl v lednu 2020 jako zapsaný ústav hlavního města Prahy. Od té doby zahájil 14 velkých i menších projektů, které podporují inovace ve školství, podnikání, městském rozvoji a přinesou nové řešení pro zdravotní péči. Na realizaci projektů využívá Pii v převážné většině prostředků z fondů Evropské unie, hlavní město se na financování podílí pouze z necelých 10 procent. Za dva roky existence Pii se obměnila správní a dozorčí rada, do jejich řad přibyli zástupci akademické obce. Výročí založení Pražského inovačního institutu, jenž má už téměř padesát spolupracovníků, připadá na dnešek.

“Původně jsem se domníval, že pět let je na nějaké zaznamenáníhodné výsledky potřebné minimum, jak vyplynulo z diskusí se zástupci jiných inovačních center. Při poměrně vysokém tlaku na to ukázat, k čemu Pii vlastně je, jsem usoudil, že bude třeba ukázat výsledky rychleji. Po dvou letech máme hotovou inovační architekturu v souladu s dlouhodobou strategií, rozběhli jsme společně s dalšími partnery program DoToho! na podporu podnikání v Praze a připravujeme nástroj na hodnocení vzdělávání pedagogů pro Prahu i celou ČR. Pro hlavní město jsme vytvořili Strategii cirkulární ekonomiky, zahájili s kolegyněmi a kolegy z ČVUT přípravu včasné diagnostiky Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, lokalizovali vážnou hru na téma dezinformace o očkování. Vedle toho realizujeme pro Prahu projekt iKAP II zavádějící inovace do vzdělávání, v němž koordinujeme desítky dalších partnerů. A to bez koruny provozní dotace, což, jak se ukazuje, není možné nadále praktikovat,” říká ředitel Pii Bohumil Kartous, který se své funkce ujal v červenci 2020.

Inovace pro podnikání

K hlavním projektům patří Prague Smart Accelerator II, který si mimo jiné klade za cíl podporovat inovace ve firmách a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem. Součástí PSA je i dotační program Asistenční vouchery, který bude podporovat přípravu a vypracování dokumentace projektu. Loni PSA mapoval potřeby startupů a pražské vědecké komunity. Pořádá inovační platformy, tedy zasedání odborných skupin z několika klíčových oblastí, k nimž patří například biotechnologie, vesmírné aktivity, kulturně kreativní odvětví a umělá inteligence s digitalizací, tedy obory perspektivní pro další rozvoj ekonomiky.

„Pražský inovační ekosystém je velmi bohatý, ale stále i relativně mladý. Jsem rád, že Praha pokračuje v jeho rozvoji a podporuje budování inovační infrastruktury. V Pražském inovačním institutu se tak můžeme věnovat rozvoji inovačních platforem a zvyšování důvěry, informovanosti a spolupráce mezi sektory. Zároveň také hledáme finanční i nefinanční zdroje pro rozvoj inovačních projektů a kromě stávající excelence se zaměřujeme i na excelenci budoucí a podporu talentů na všech stupních vzdělávání,“ říká inovační manažer Prahy a projektu PSA Tomáš Lapáček.

Inovace pro školství

Pii stojí také za velkým projektem implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání (iKAP II – Inovace), který rozvíjí mateřské, základní a střední školství. Podporuje nadané nebo znevýhodněné žáky, pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním a pro vedoucí pracovníky škol a ředitele nabízí komplexní program Rozvíjíme školu spolu. Projekt iKAP II – Inovace také podporuje moderní pojetí polytechnického vzdělávání a rozvíjí pedagogy a žáky v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity.

„Naším cílem je pomáhat školám zavádět inovativní postupy řízení i výuky tak, aby se žáci učili v prostředí, které je plně podporující,“ vysvětluje projektový manažer iKAP II Petr Valenta. Projekt má čtyřiadvacet hlavních partnerů, jejichž aktivity jsou koordinovány Pražským inovačním institutem. Jsou mezi nimi neziskové organizace (např. Post Bellum, Člověk v tísni či Jules a Jim) i akademické a vzdělávací instituce (Univerzita Karlova, ČVUT a další). „Máme radost, že se zapojilo tolik partnerů s jedinečným know-how a zkušenostmi z práce se školami. Věřím, že se nám během dvou let podaří přispět ke zvýšení kvality školství v Praze,” dodává Petr Valenta.

Ke vzdělávacím projektům, které spadají pod Pii, také patří recenzní portál k hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podobný zatím v Česku neexistuje. Dalším “školským” projektem Pii je i příprava Krajského akčního plánu na podporu středních škol a sladění jejich strategických plánů, provoz redakce oficiálního webu o vzdělávání v metropoli Praha školská, projekt Knihovna do škol ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a konference o vzdělávání FutureEdu.

Inovace pro město

„Nejvýznamnějším projektem, na kterém jsme pracovali v rámci městského rozvoje, byla příprava Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku – Cirkulární Praha 2030. Má přispět k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a emisí skleníkových plynů v hlavním městě. Byla to pro nás příjemná spolupráce s městem a řadou městských aktérů, ve které budeme, doufám, i v příštích letech pokračovat a propojovat téma prevence vzniku odpadů a odpovědného nakládání se zdroji, s inovacemi a vzděláváním,” říká zástupkyně ředitele Pii a spoluautorka dokumentu Zuzana Drhová. V současnosti Pii pracuje na přípravě konference o plýtvání jídlem nazvané Smart Food a vzdělávacím programu k odpovědným zakázkám v cirkulární ekonomice.

Dalším významným projektem, na němž Pii spolupracuje, je mentoringový program DoToho!. Jeho cílem je poskytnout podporu v rozvoji podnikání malým a středním podnikům na území Prahy. Loni pomáhal hlavně těm firmám, které postihly nepředvídatelné dopady proticovidových opatření. Letos chce Pii společně s partnery, mezi něž patří mj. HMP, business hub Opero, Google, Česká spořitelna, Havel&Partners, rozvinout program do permanentní podoby.

Loni v červenci Pii převzal také do své správy Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC), kde začal pravidelně organizovat akce, které podporují rozvoj podnikání a inovací a přivádějí k jednomu stolu akademickou obec, byznys a samosprávu. K pravidelným akcím PIC patří například Prague Innovation Mixer (Pražský inovační mixér) nabízející témata o inovacích ve městě, za sebou má první téma – městská mobilita.

Inovace pro zdraví

Významným projektem Pii, na němž spolupracuje s ČVUT, je také vytváření nového audiovizuálního softwarového systému pro testování včasného nástupu neurodegenerativních onemocnění u populace nad 65 let. Takový systém podle informací Pii doposud na tuzemském a světovém trhu neexistuje. Pro diagnostiku kognitivních a mentálních poruch se stále používají testy jen v papírové podobě. Smyslem vývoje unikátního softwarového systému je včas zachytit a rozpoznat takové poruchy, jako jsou například demence nebo Alzheimerova choroba.

Po celou druhou polovinu 21. století bude v ČR žít dvaapůlkrát více seniorů než dětí. Život Čechů se prodlužuje a spolu s ním roste i průměrný počet let, kdy jsou nemocní. S tím vzrůstají nároky na následnou péči. Testy umožní kvantifikovat aktuální výkon v následujících oblastech: pozornost a soustředění, krátkodobá a střednědobá paměť, základní exekutivní funkce a selektivní pozornost a schopnost rozpoznat obrazce,” vysvětluje manažer projektu Viktor Kubát. V rámci projektu vznikne také soubor kognitivních testů a her, které mohou být využívány klienty sociálních zařízení.

Autor: Redakce Precti.TO, Pii, Praha, 28.1.2022