I přes neustálé výzvy obyvatel Ďáblic, i městské části Prahy 8, o konkrétních detailech městského projektu magistrátu, není stále jasné, jak bude projekt vypadat…

„Magistrát hlavního města Prahy projekt bytového domu „Ládví – Praha 8“ schválil jako experimentální projekt dočasného využití kapacity stávajícího parkoviště pro stavbu nájemního bydlení, při zachování funkčnosti parkoviště. Projekt je plánován na pozemku hlavního města Prahy, mezi ulicemi Střelničná, Davídkova, Taussigova a Střekovská na jižním okraji Sídliště Ďáblice a počítá se zkráceným životním cyklem budovy. Magistrát stavební řešení plánuje takové, aby umožnovalo případnou změnu či demontáž stavby v horizontu přibližně 20 – 30 let. Experimentální stavba je koncipována dle odhadů do úrovně třetího nadzemního podlaží s kapacitou 30 – 40 menších bytových jednotek a předpokládá se konstrukčně jako kombinovaná modulární stavba. Odhadované náklady činí 160 mil. korun.“

Psali jsme zde:

Naše redakce Precti.to, poslala emailem dotaz právě na Magistrát, kde jsme se ptali, jak to s projektem tedy je ? Odpověď zde:

„Dobrý den, projekt má na starosti naše organizace Pražská developerská společnost. Doporučuji se obrátit přímo na ně.“

Zdraví Vít Hofman , vedoucí oddělení médií a tiskový mluvčí Magistrátu hl. města Praha

Napsali jsme tedy dotaz na Pražskou developerskou společnost. Odpověď zde:

„Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Vyjádření Vám zašle paní Šárka Kuželová, která pro pana náměstka Hlaváčka zajišťuje kontakt s médii.“

Zdraví, Markéta Miková PDS

Následně jsme pár dní počkali, obeslali znovu magistrát i PDS, ale nikdo již nereagoval.

Zdroj: Praha 8

Interpelace na Magistrátě „Výstavba na sídlišti Ďáblice“

Zatím poslední informací, tak je vystoupení během interpelací občanů (pan Milan Vondra) na magistrátě, během zasedání zastupitelstva 14.10.2021, kdy se k věci vyjádřil náměstek primátora Hlaváček.

Nám. Scheinherr:
„Děkuji, pane primátore. Vzhledem k tomu, že je momentálně čas interpelací, tak přerušuji rozpravu k tomuto bodu, ke kterému se vrátíme následně. A zahajuji interpelace občanů. Jako první je přihlášen pan Milan Vondra. Interpeluje pana náměstka Hlaváčka s tématem „Výstavba na sídlišti Ďáblice“. A prosím, aby se připravil pan Tomáš Sláma. Tak prosím, pane Vondro, máte 3 minuty.“

Pan Milan Vondra:
„Vážené paní a páni zastupitelé. Na sídlišti Ďáblice po čase opět útočí další stavební projekt. Má to být bytový dům Na Ládví, umístěný na plochu vymezenou ulicemi Střelničná, Davídkova, Taussigova. A tentokrát pochází z dílny Pražské developerské společnosti.“ „Velikost stavby je popsána poměrně vágně, jako 30 – 40 malých bytových jednotek. Uvádí se jen výškové omezení na 3 nadzemní podlaží, ?? má vzniknout teprve následně. Z dostupných informací vyplývá, že celý záměr je scestný a nekoncepční.“ „Je definován takto: „Experimentální projekt dočasného využití kapacity stávajícího parkoviště pro stavbu nájemního bydlení při zachování funkčnosti parkoviště, který počítá se zkráceným životním cyklem bodovým.“ „Při takovém pojetí se jedná pouze o mrhání veřejnými prostředky. Využití dané plochy po skončení oné životnosti není známo. Finanční náklady jsou odhadovány na 160 mil. Kč. V současné době cenové exploze nelze posoudit reálnost či opodstatněnost takového předpokladu. Rozhodně do ceny nejsou zahrnuty náklady na budoucí odstranění dotyčné stavby, což je ale jinak vkládáno právě přímo do rodného listu tohoto záměru.“ „Zpráva na webové stránce náměstka primátora pana Petra Hlaváčka“…

Nám. Scheinherr:
„Já se omlouvám, poprosil bych o klid v sále. Prosím, respektujme názory občanů a dejme jim prostor. Děkuji, můžete pokračovat.“

Pan Milan Vondra:
„Zase uvádějí takovouto definici: „Experimentální projekt modulární bytové výstavby se zachováním parkovacích kapacit v lokalitě asi se 40 nájemními byty.“ Modulární stavba, to je taková stavebnice z kostek. V upomínce na Čunkovy slavné Unimo stavební buňky ve Vsetíně to vzbuzuje zvlášť radostné očekávání. Samotný návrh připouští, že je v rozporu s platným územním plánem i s konceptem Metropolitního plánu. Takže je to projev a jakýsi důkaz plánovací svévole.““V quazi odůvodnění záměru se objevují stále se opakující klišé o stárnutí místní populace. To je přitom jev proměnlivý, který se v čase cyklicky proměňuje a opakuje. Pro dané účely je to irelevantní argument a používá se pouze tehdy, když chybí jakési jiné opodstatnění.“ „Uvádí se i jiné jakoby odborně znějící floskule, o dotváření výškové kompozice zde nelze mluvit, ale zastírá se skutečnost, že dojde k zásahu do vzrostlé zeleně. Účelově se operuje zlepšením stavu sídliště v aspektech, jako je třeba devalvace budov občanské vybavenosti, nedostatečná údržba veřejného prostranství. V tom tato stavba opravdu nepomůže a sídliště může pouze poškodit. Děkuji za pozornost.“

Nám. Scheinherr:
„Děkuji a prosím kolegu Hlaváčka.“

Nám. Hlaváček:
„Děkuji za dotaz. Já bych s dovolením odpověděl rovnou. Ten tisk, který byl procesován a schválen Radou, říká, že se má prověřit projekt, který by umožnil výstavbu zhruba čtyřpodlažního objektu na místě parkoviště, s takovými parametry, aby nesnížil množství parkovacích míst.“ „Vnímáme to v celé té sérii toho, co Pražská developerská společnost má za úkol. To znamená, pracovat pro dostupné bydlení v Praze jako určitý experiment, který je potřeba vyprojektovat. Je potřeba ho řádně projednat včetně veřejnosti, samozřejmě městské části a všech aktérů, a ověřit, jestli je takovýto projekt možný. Zároveň má určitý potenciál v tom, že by v případě úspěchu mohl být aplikován třeba na některé jiné parkovací plochy. Za chvilku se nám asi podaří promítnout příklad z Mnichova, kde kolegové z podobné organizace v Mnichově řešili akutní bytovou krizi poměrně zdařilým objektem dřevěného skeletu. A je zřejmé, že to je jedna z možných cest. Podle stávajícího územního plánu by tam mohl být asi osmipodlažní objekt, proto jsme zvolili objekt nižší.“ „To znamená, je určitě dobře, že tu věc komunikujete, že říkáte připomínky, ale ten projekt v tuto chvíli není zformulovaný, není nakreslený a je potřeba ho prověřit. Nevím, možná se nám nepodaří to promítnout. Tak to když tak zkusíme po další interpelaci tam na chvilku dát. Děkuji.“

Nám. Scheinherr:
„Tak děkuji, máte prostor na doplňující dotaz jednu minutu, pokud chcete.“

Pan Milan Vondra:
„Ještě v rámci té jedné minuty tuto repliku. My bychom na to chtěli upozornit hned v zárodku, protože tam to opravdu není nikterak vhodné. A svým způsobem je pozoruhodné, jak jednotlivé části téhož města se spolu nedokážou dost dobře domluvit a nekomunikují spolu příliš.“ „Např. IPR, Institut plánování a rozvoje, teď v současné době zpracovává územní studii právě pro sídliště Ďáblice. A tuto plochu označil vysloveně jako nevhodnou. Jsme spolu v kontaktu. A údajně Praha 8 o tomto úmyslu, záměru nevěděla vůbec nijak.“ „Trošku nás mrzí, protože ten záměr sám uvádí, že je to experiment vhodný pro okraje sídliště. Chtěl bych říct, že ulice Střelničná je dneska výslovně vnitroměstskou linií v plném slova smyslu. Takže nám to degraduje to naše sídliště, konsolidované sídliště, tak trochu na městskou periferii.“ „To bychom nechtěli, byli bychom neradi a prostě to pokládáme za projekt špatné stavby na špatném místě. Děkuji. (Potlesk.)“

Nám. Scheinherr:
„Děkuji, pan náměstek ještě zareaguje.“

Nám. Hlaváček:
„Já bych možná řekl, že město musí prověřovat všechny možnosti, jak hledat řešení v krizi dostupnosti bydlení. A není vyloučeno, že některé cesty nebudou správné. A ta územní studie je rozpracovaná, byla vlastně přerušena po dohodě, po jednání mezi mnou, městskou částí a obyvateli Ďáblic. A s tím, že jsem rozpracoval dohodu s CPI jako vlastníkem objektů, kde byl záměr vysokopodlažních domů, věnoval jsem tomu poměrně hodně energie a dodnes čekám na reakci městské části Praha 8. Nejsem ten, kdo by nekomunikoval a nesnažil se najít řešení.“ „Toto je projekt, který může být zajímavý. Může být zajímavý třeba v jiné poloze. Má charakter částečně abstraktního projektu v tom smyslu, že by mohl být umístěn i někde jinde, a je potřeba ho prověřit. Děkuji.“

zdroj: krasne kobylisy

Radnice Prahy 8 mezitím změnila územní plán

Tato navrhovaná změna územního plánu je určena jednak pro čtvrťové centrum Ládví a nižší centra občanské vybavenosti („Včely“), kde stanovuje koeficienty intenzity využití tak, aby byla ochráněna původní urbanistická koncepce a centra vybavenosti se neproměnila nežádoucím způsobem (například v kapacitní zástavbu a převahou bydlení či administrativy jako v případě dřívějších záměrů vlastníků). 

Dále mění plochy veřejných prostranství u metra Ládví tak, aby lépe odpovídaly jejich cílové podobě a využití dle vize. Navrhovaná změna žádným způsobem neomezí rekonstrukce a užívání stávajících staveb soukromým vlastníkem. V případě, že v budoucnu by objekty občanské vybavenosti získá samospráva, umožní navrhovaná změna díky započtení okolních pozemků jejich rozvoj a mírné navýšení kapacity v intencích radou městské části schválené Vize sídliště Ďáblice.

Kompletní návrh pořízení změny územního plánu – upřesnění transformačních ploch s různou mírou využití a kódů využití území na sídlišti Ďáblice, předložil zastupitelstvu místostarosta a radní pro územní rozvoj Jiří Vítek (Patrioti). Jeho návrh byl většinou zastupitelů MČ Praha 8 schválen. Návrh nepodpořil hlasováním „pro“ pouze politický spolek Praha Sobě – Osmička žije.

Psali jsme zde:

zdroj: facebook

Dál se spekuluje na sociálních sítích

Když Magistrát, Pražská developerská společnost ani IPR, nejsou stále schopny, jasně definovat a popsat projekt, jak veřejnosti, tak městské části Praha 8, spekulují lidé na sociálních sítích. Někteří se tak obávají, zda nebude objekt nakonec k dispozici, sociálně slabým a nepřizpůsobivým, například bezdomovcům, nebo jestli magistrát, pod vedením Pirátů, nechystá vzhledem ke své veřejně známé podpoře ilegální migrace, tyto prostory právě pro ilegální migranty z Afriky a Arabských zemí…

Dokud tak magistrát jasně neřekne, jak bude projekt vypadat a kdo v něm bude bydlet, budou lidé s obavami spekulovat a neustále se ptát, jak to tedy bude…

Očekáváná transparentnost propagovaná právě Piráty, v tomto projektu, vzala zatím za své…

O celé věci Vás budeme i nadále informovat…

Autor: Redakce Precti.to, Praha, 6.12.2021

Zdroj + video zde:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/zaznamy_jednani/volebni_obdobi_2018_2022-x30_zasedani_zastupitelstva_hlavniho.html

https://www.praha.eu/public/db/ca/f0/3327494_1183570__30_ZHMP_INT_OBC_web_03.pdf