Hlavní město pokračuje v decentralizaci a rozvoji sítě preventivních a podpůrných služeb pro lidi bez domova. Jedním z nástrojů hlavního města Prahy při zmírňování dopadů bezdomovectví a jeho ukončování je podpora aktivního zapojení městských částí. Jsou to právě městské části, které jsou klíčové pro skutečnou decentralizaci. Ve dvou výzvách na podporu terénních a nízkoprahových služeb a na podporu zaměstnávání a bydlení osob bez domova hlavní město rozdělí celkem 4,887 milionu korun, uspělo 23 žádostí z celkových 24 podaných.      

„Decentralizace služeb pro lidi bez domova do nástupu naší koalice nebyla prakticky nijak řešena. Ačkoli jde o palčivý problém, všechny plány zůstávaly pouze na papíře. Klíčový je zde postoj městských částí a jejich ochota domluvit se na fungování služeb napříč Prahou, aby zátěž nenesly některé městské části výrazně více než jiné. Za magistrát jsme ve spolupráci se sociálními službami otevřeli nová denní centra i služby sociální péče a navýšili finanční podporu pro městské části v oblasti terénních a nízkoprahových služeb. Také jsme přidali nový program zaměřený na zaměstnávání a bydlení, protože právě taková sociální práce je zdaleka nejefektivnějším řešením bezdomovectví. Snažíme se městským částem vyjít maximálně vstříc a jsem ráda, že uspělo 23 žádostí z celkových 24 podaných,“ uvedla radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Podpora projektů je stejně jako v loňském roce možná ve dvou okruzích, konkrétně jde o podporu terénních a nízkoprahových služeb a dále budou podporovány projekty zaměřené na zaměstnávání a bydlení osob bez domova.

Granty na podporu nízkoprahových služeb jsou možné až do výše 200 000 Kč při spoluúčasti městské části 15 %. Bylo přijato 17 žádostí a 15 žádostí v celkovém objemu 2 353 000 Kč bylo schváleno. Dvě žádosti obsahem odpovídaly parametrům druhé výzvy, a proto do ní byly přesunuty. Radou byly odsouhlaseny zejména terénní programy zajišťované organizacemi Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita a Neposeda v jednotlivých městských částech.

U grantů na podporu zaměstnávání a bydlení osob bez přístřeší je maximální výše podpory až 3 000 000 Kč při spoluúčasti městské části 15 %. Mzdy osob bez přístřeší je možné v rámci výzvy financovat maximálně do výše 50 %. Bylo přijato devět žádostí o podporu a s osmi žádostmi v celkové výši 2 534 000 Kč městská rada souhlasila. Radou byly odsouhlaseny programy zajišťované organizacemi Naděje, K srdci klíč, CSSP, ČAS, Drop in a jednotlivých městských částí.

Financování projektů bude ještě předloženo ke schválení Zastupitelstvu hlavního města Prahy.